Centrum Kształcenia Ustawicznego
jesteś tutaj: przetargi

szukaj w serwisie: Szukaj

Zamówienia publiczne

  Rok szkolny 2019/2020

 

22.05.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „RODO w placówkach oświatowych”.
 
 
 
 
 

 

22.05.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Podatek i korekta VAT oraz podatek dochodowy od osób fizycznych
w jednostkach oświatowych”.

 Ogłoszenie

 Formularz ofertowy

Informacja o otwarciu ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy

 

20.05.2019

Zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych – postępowanie krok po kroku”.

do pobrania

 

 Rok szkolny 2018/2019

 08.05.2019

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych – postępowanie krok po kroku”.

do pobrania

 

 09.04.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych – postępowanie krok po kroku”.

[usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)].

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław ,

NIP: 897-13-83-551, REGON: 931934839

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, 50 - 089 Wrocław.

2. Postępowanie:

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach działalności wydziału form pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości i zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych – postępowanie krok po kroku”. Osobami szkolonymi będą pracownicy placówek oświatowych Gminy Wrocław. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia w 4 terminach. Terminy szkoleń 17, 24, 30, 31.05.2019 r.

Przewidywana ilość uczestników szkolenia w 4 terminach wynosi maksymalnie 226 osób.

Przewidywana długość trwania szkolenia 6 godz. dydaktycznych z przerwami (5 godzin zegarowych/szkolenie).

Zamawiający udostępnia salę wraz z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym staraniem niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opis planowanych materiałów dydaktycznych wraz z proponowanym planem szkolenia i treściami nauczania (Załącznik nr 3 oraz 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego).

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

w niniejszym Ogłoszeniu.

3.8. Kody CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia

w 4 terminach. Terminy szkoleń 17, 24, 30, 31.05.2019 r.

5. Sposób przygotowania oferty:

5.1. Wymagania ogólne:

5.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi

w ogłoszeniu.

5.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze.

5.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta

powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę

podpisała.

5.1.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

5.1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.2. Oferta powinna zawierać:

·         Formularz oferty;

·         referencje Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego;

·         uzupełniony wykaz doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie stanowiący Załącznik nr 2

do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego;

·         proponowany plan szkolenia i treści nauczania stanowiący Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego,

·         opis planowanych materiałów dydaktycznych stanowiących Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego,

·         zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty oraz spełnienie wymogu klauzuli społecznej stanowiące Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

6.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej, opisanej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław, sekretariat uczniowski sala nr 1 budynek A.

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2019 r., do godz. 11.00.

6.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dyrektora.

6.4. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

6.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

7. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia zamówienia i kontaktów z wykonawcami jest:

Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

tel.: 71 798-67-01, wew. 143; e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

8.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.

8.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

8.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie

wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

8.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie przeszkolenia 1 osoby oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane

z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

9.1. Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 40%,
doświadczenie Wykonawcy (D) – waga kryterium 60%
9.2. Sposób oceniania ofert:
- w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 40 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby
C=[------------------------------------- x 40%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu zmówienia,
na podstawie oferowanej ceny brutto.

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
- w kryterium „doświadczenie Wykonawcy”:

Doświadczenie wykonawcy w realizacji kursów lub szkoleń o tematyce
zgodnej z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego) w zakresie zamówienia 60 pkt (max)
a) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 3 kursy lub szkolenia w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 20 pkt
b) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła od 4 do 8 kursów lub szkoleń w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 40 pkt,
c) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 9 i więcej kursów lub szkoleń w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 60 pkt.
9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie Wykonawcy”.
9.4. Wykonawca określi cenę brutto za przeszkolenie 1 osoby w Formularzu Ofertowym.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi

społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

do pobrania

Informacja o otwarciu ofert

Zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

 05.02.2019

Plan zamówień publicznych.

 do pobrania

 

 

 

 10.12.2018

Wybór Wykonawcy na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowoczesny sekretariat w placówce
oświatowej”.
 

do pobrania

 


    13.11.2018

 Zawiadomienie o podpisaniu umowy na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia nt. "Inwentaryzacja w placówce oświatowej".

do pobrania

   26.09.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Inwentaryzacja w placówce oświatowej”.

[usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)].

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław ,

NIP: 897-13-83-551, REGON: 931934839

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, 50 - 089 Wrocław,

2. Postępowanie:

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach działalności wydziału form pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości i zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Inwentaryzacja w placówce oświatowej”.

Osobami szkolonymi będą pracownicy placówek oświatowych Gminy Wrocław oraz gmin sąsiednich. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia w 1 - 5 terminach, w zależności od ilości zgłoszeń. Terminy szkoleń październik, listopad 2018 r.

Przewidywana ilość uczestników szkolenia w 1 - 5 terminach wynosi maksymalnie 227 osób.

Przewidywana długość trwania szkolenia 6 godz. dydaktycznych z przerwami (5 godzin zegarowych/szkolenie).

Zamawiający udostępnia salę wraz z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia szkoleń.

Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym staraniem niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opis planowanych materiałów dydaktycznych wraz z proponowanym planem szkolenia i treściami nauczania (Załącznik nr 3 oraz 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego).

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

w niniejszym Ogłoszeniu.

3.8. Kody CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia

w 1 - 5 terminach, w zależności od ilości zgłoszeń. Terminy szkoleń październik, listopad 2018 r.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

5.1. Wymagania ogólne:

5.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi

w ogłoszeniu.

5.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze.

5.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta

powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę

podpisała.

5.1.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

5.1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.2. Oferta składa się z:

·         Formularza oferty

·         referencje Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego;

·         uzupełniony wykaz doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie  stanowiący Załącznik nr 2

do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego (oddzielnie dla każdego prowadzącego);

·         proponowany plan szkolenia i treści nauczania stanowiący Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego,

·         opis planowanych materiałów dydaktycznych stanowiących Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

6.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej, opisanej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław, gabinet nr 4.

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2018 r., do godz. 11.00.

6.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

6.4. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

6.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

tel.: 71 798-67-01, wew. 143; e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

8.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.

8.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

8.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie

wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

8.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie przeszkolenia 1 osoby oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane

z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

9.1. Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie Wykonawcy (D) – waga kryterium 40%
9.2. Sposób oceniania ofert:
- w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby
C=[------------------------------------- x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu zmówienia,
na podstawie oferowanej ceny brutto.

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
- w kryterium „doświadczenie Wykonawcy”:

Doświadczenie wykonawcy w realizacji kursów lub szkoleń o tematyce
zgodnej z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego) w zakresie zamówienia 40 pkt (max)
a) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 3 kursy lub szkolenia w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 20 pkt
b) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła od 4 do 8 kursów lub szkoleń w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 30 pkt,
c) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 9 i więcej kursów lub szkoleń w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 40 pkt.
9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie Wykonawcy”.
9.4. Wykonawca określi cenę brutto za przeszkolenie 1 osoby w Formularzu Ofertowym.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi

społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

tel.: 71 798-67-01, wew. 143; e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

Szczegóły zamówienia znajdują się w: ogłoszeniu o zamówieniu , formularz ofertowy   , RODO

 

 informacja art86 ust5 - 1 szkolenia


 

 

 

  26.09.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowelizacja BHP w placówce oświatowej”.

[usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)].

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław ,

NIP: 897-13-83-551, REGON: 931934839

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, 50 - 089 Wrocław,

2. Postępowanie:

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach działalności wydziału form pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości i zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowelizacja BHP w placówce oświatowej”.

Osobami szkolonymi będą pracownicy placówek oświatowych Gminy Wrocław oraz gmin sąsiednich. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia w 1 - 5 terminach, w zależności od ilości zgłoszeń. Terminy szkoleń październik, listopad 2018 r.

Przewidywana ilość uczestników szkolenia w 1 - 5 terminach wynosi maksymalnie 227 osób.

Przewidywana długość trwania szkolenia 6 godz. dydaktycznych z przerwami (5 godzin zegarowych/szkolenie).

Zamawiający udostępnia salę wraz z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia szkoleń.

Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym staraniem niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opis planowanych materiałów dydaktycznych wraz z proponowanym planem szkolenia i treściami nauczania (Załącznik nr 3 oraz 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego).

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

w niniejszym Ogłoszeniu.

3.8. Kody CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia

w 1 - 5 terminach, w zależności od ilości zgłoszeń. Terminy szkoleń październik, listopad 2018 r.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

5.1. Wymagania ogólne:

5.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi

w ogłoszeniu.

5.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze.

5.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta

powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę

podpisała.

5.1.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

5.1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.2. Oferta składa się z:

·         Formularza oferty

·         referencje Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego;

·         uzupełniony wykaz doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie  stanowiący Załącznik nr 2

do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego (oddzielnie dla każdego prowadzącego);

·         proponowany plan szkolenia i treści nauczania stanowiący Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego,

·         opis planowanych materiałów dydaktycznych stanowiących Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

6.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej, opisanej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław, gabinet nr 4.

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2018 r., do godz. 11.00.

6.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

6.4. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

6.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

tel.: 71 798-67-01, wew. 143; e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

8.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.

8.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

8.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie

wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

8.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie przeszkolenia 1 osoby oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane

z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

9.1. Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie Wykonawcy (D) – waga kryterium 40%
9.2. Sposób oceniania ofert:
- w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby
C=[------------------------------------- x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu zmówienia,
na podstawie oferowanej ceny brutto.

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
- w kryterium „doświadczenie Wykonawcy”:

Doświadczenie wykonawcy w realizacji kursów lub szkoleń o tematyce
zgodnej z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego) w zakresie zamówienia 40 pkt (max)
a) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 3 kursy lub szkolenia w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 20 pkt
b) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła od 4 do 8 kursów lub szkoleń w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 30 pkt,
c) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 9 i więcej kursów lub szkoleń w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 40 pkt.
9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie Wykonawcy”.
9.4. Wykonawca określi cenę brutto za przeszkolenie 1 osoby w Formularzu Ofertowym.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi

społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

tel.: 71 798-67-01, wew. 143; e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

Szczegóły zamówienia znajdują się w: ogłoszeniu o zamówieniu , formularz ofertowy   , RODO

 

 informacja art86 ust5 - 1 szkolenia

Zawiadomienie o podpisaniu umowy  


 

 

 26.09.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowoczesny sekretariat w placówce oświatowej”.

[usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)].

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław ,

NIP: 897-13-83-551, REGON: 931934839

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, 50 - 089 Wrocław,

2. Postępowanie:

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach działalności wydziału form pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości i zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowoczesny sekretariat w placówce oświatowej”.

Osobami szkolonymi będą pracownicy placówek oświatowych Gminy Wrocław oraz gmin sąsiednich. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia w 1 - 5 terminach, w zależności od ilości zgłoszeń. Terminy szkoleń październik, listopad 2018 r.

Przewidywana ilość uczestników szkolenia w 1 - 5 terminach wynosi maksymalnie 227 osób.

Przewidywana długość trwania szkolenia 6 godz. dydaktycznych z przerwami (5 godzin zegarowych/szkolenie).

Zamawiający udostępnia salę wraz z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia szkoleń.

Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym staraniem niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opis planowanych materiałów dydaktycznych wraz z proponowanym planem szkolenia i treściami nauczania (Załącznik nr 3 oraz 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego).

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

w niniejszym Ogłoszeniu.

3.8. Kody CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia

w 1 - 5 terminach, w zależności od ilości zgłoszeń. Terminy szkoleń październik, listopad 2018 r.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

5.1. Wymagania ogólne:

5.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi

w ogłoszeniu.

5.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze.

5.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta

powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę

podpisała.

5.1.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

5.1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.2. Oferta składa się z:

·         Formularza oferty

·         referencje Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego;

·         uzupełniony wykaz doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie  stanowiący Załącznik nr 2

do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego (oddzielnie dla każdego prowadzącego);

·         proponowany plan szkolenia i treści nauczania stanowiący Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego,

·         opis planowanych materiałów dydaktycznych stanowiących Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

6.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej, opisanej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław, gabinet nr 4.

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2018 r., do godz. 11.00.

6.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

6.4. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

6.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

tel.: 71 798-67-01, wew. 143; e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

8.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.

8.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

8.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie

wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

8.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie przeszkolenia 1 osoby oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane

z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

9.1. Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie Wykonawcy (D) – waga kryterium 40%
9.2. Sposób oceniania ofert:
- w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto za przeszkolenie 1 osoby
C=[------------------------------------- x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu zmówienia,
na podstawie oferowanej ceny brutto.

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
- w kryterium „doświadczenie Wykonawcy”:

Doświadczenie wykonawcy w realizacji kursów lub szkoleń o tematyce
zgodnej z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego) w zakresie zamówienia 40 pkt (max)
a) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 3 kursy lub szkolenia w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 20 pkt
b) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła od 4 do 8 kursów lub szkoleń w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 30 pkt,
c) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 9 i więcej kursów lub szkoleń w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 40 pkt.
9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie Wykonawcy”.
9.4. Wykonawca określi cenę brutto za przeszkolenie 1 osoby w Formularzu Ofertowym.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi

społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

tel.: 71 798-67-01, wew. 143; e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

Szczegóły zamówienia znajdują się w: ogłoszeniu o zamówieniu , formularz ofertowy  , RODO

 informacja art86 ust5 - 1 szkolenia 

 

Rok szkolny 2017/2018 

 

21.06.2018

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu

 "Modernizacja instalacji elektrycznych"

na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu - odpowiedź na pytanie do SIWZ (załącznik).

 

14.06.2018

 WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU „MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” NA RZECZ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WE WROCŁAWIU

 - Ogłoszenie o postępowaniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin składania ofert 29 czerwca godz. 11.00 - otwarcia godz. 12.00 

 

29.05.18

 informacja art86 ust5.docx - Informacja w trybie art 86, ust 5 ustawy PZP

 wyniki.docx - Rozstrzygnięcie postępowania

 

WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU „MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” NA RZECZ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WE WROCŁAWIU

- Ogłoszenie o postępowaniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Termin składania ofert 13 czerwca godz. 10.00 - otwarcia godz. 12.00
 

Zgodnie z zapisami SIWZ istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, w którym będą realizowane roboty remontowe. Jest to możliwe wyłącznie w dni robocze, począwszy od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 12 czerwca 2018 r. w godz. od 10.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu wizyty z Zamawiającym.

  

22.05.18

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia

nt. „Nowelizacja Systemu Informacji Oświatowej (SIO)”.

 

[usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)].

Kody CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowelizacja Systemu Informacji Oświatowej (SIO)”.

Osobami szkolonymi będą pracownicy placówek oświatowych Gminy Wrocław oraz gmin sąsiednich. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia w 1, 2 lub 3 terminach, w zależności od ilości zgłoszeń. Terminy należy wybrać spośród poniżej proponowanych przez Zamawiającego: 07, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 czerwca 2018 r.

Przewidywana ilość uczestników szkolenia w 1, 2 lub 3 terminach wynosi maksymalnie 90 osób

– (3x po 30 osób).

Przewidywana długość trwania szkolenia 6 godz. dydaktycznych z przerwami (5 godzin zegarowych/szkolenie).

Zamawiający udostępnia salę wraz z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia szkoleń.

Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym staraniem niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opis planowanych materiałów dydaktycznych wraz z proponowanym planem szkolenia i treściami nauczania (Załącznik nr 3 oraz 4 do Formularza Ofertowego do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie Wykonawcy (D) – waga kryterium 40%.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej, opisanej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław, gabinet nr 4.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2018 r., godz. 11.00 gabinet nr 4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2018 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu,

tel.: 71 798-67-01, wew. 143; e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

Szczegóły zamówienia znajdują się w: ogłoszeniu o zamówieniu, formularz ofertowy .

 

 

Rok szkolny 2016/2017

30.03.17

Zarządzenie Dyrektora CKU w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, komisji przetargowej oraz zasad wydatkowania środków publicznych, do wysokości, do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień publicznych w CKU - pobierz

Regulamin - pobierz


 Rok szkolny 2014/2015

29.10.14

Wybór dostawcy pomocy dydaktycznych - urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii - w ramach realizacji projektu - Mój Zielony Dom - współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Rozstrzygnięcie postępowania - pobierz .


20.10.14

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU - MÓJ ZIELONY DOM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO - Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU - MÓJ ZIELONY DOM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz


25.09.14

Wybór dostawcy pomocy dydaktycznych - urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii - w ramach realizacji projektu - Mój Zielony Dom - współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Rozstrzygnięcie postępowania - pobierz .


5.09.14

Wybór dostawcy pomocy dydaktycznych - urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach realizacji projektu - Mój Zielony Dom - współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Rozstrzygnięcie postępowania - pobierz .


5.09.14

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH – URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU - MÓJ ZIELONY DOM – WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO - Ogłoszenie o postępowaniu -  pobierz

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH – URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU - MÓJ ZIELONY DOM – WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

 


28.08.14

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU - MÓJ ZIELONY DOM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU - MÓJ ZIELONY DOM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO - Zamiana treści SIWZ - pobierz

 


21.08.14

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU - MÓJ ZIELONY DOM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO - Ogłoszenie o postępowaniu - pobierz

 

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU - MÓJ ZIELONY DOM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

 


powrót

PLIKI DO POBRANIA

info o umowiepdf220
informacja o przetargudoc19
formularz sekretariatpdf215
ogłoszenie o zamówieniu RODOpdf476
ogłoszenie o zamówieniu VATpdf477
szkolenie sekretariatdoc24
formularz inwentaryzacjapdf215
formularz BHPpdf215
form ofert zamdoc103
informacja o otwarciu ofertpdf478
szkolenie BHPdoc24
szkolenie inwentaryzacjadoc24
formularz ofertowy VATpdf1109
formularz ofertowy RODOpdf1119
Ogłoszeniepdf64
Formularz ofertowypdf106
ogloszenie roboty budowlanepdf82
SIWZ-CKUpdf1417
wynikidoc17
przetarg II roboty budowlane_ogłoszeniepdf83
przetarg II roboty budowlane_SIZWpdf1337
zaw 4pdf418
wyb oferty przetpdf596
Plan2019pdf458
RODO BHPjpg768
RODO inwentaryzacjajpg834
RODO sekretariatjpg834
Wyborpdf262
informacja art86 ust5-1 szkoleniadoc23
Zawiadomienie o podpisaniu umowyjpg758
zaw3pdf447
01pdf466
02pdf464
03pdf611
04pdf608
zaw_um_pod_kor_VATpdf438
111pdf402
mapa serwisu
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73, tel. 71 798-67-01 (centrala)